Category Archives: Biểu mẫu khác

Dowload các mẫu công văn xin cấp visa thị thực, tạm trú, thường trú cho người nước ngoài 2017

Dowload các mẫu công văn xin cấp visa thị thực, tạm trú, thường trú cho người nước ngoài 2017 Tư vấn Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách hàng 19 biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp visa thị thực, tạm trú, thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam trong năm […]

Mẫu 31: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Mẫu 31 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ …………, ngày…… tháng…… năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI[1] THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH   Kính gửi:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP ……………   – Họ và tên […]

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————   VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN   Tại Phòng Công chứng số ……….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thỡ ghi địa điểm thực hiện công […]

Mẫu văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DI CHÚC   Tại Phòng Công chứng số …. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện […]

Mẫu văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG     Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Tr­êng hîp viÖc chøng thùc ®­îc thùc hiÖn ngoµi trô së, th× ghi ®Þa […]

Mẫu văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN ĐƠN PHƯƠNG ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN             Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì […]

Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————   VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ     Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chớ Minh (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện […]

Mẫu văn bản cam kết về tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN     Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Tr­êng hîp viÖc chøng thùc ®­îc thùc hiÖn ngoµi trô së, th× ghi ®Þa ®iÓm thùc hiÖn chøng […]

Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM   Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa […]

Mẫu hợp đồng tặng – cho xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   HỢP ĐỒNG TẶNG CHO XE             Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực […]